In Memory of Joseph Miceli


Team Fundraising Goal: $2,500.00

Total Number of Gifts: 26
Total Value of Gifts: $1,840.00

Recent Donors

Joanna Gulia

George Chow

Steve Takacs

Bill and Lillyann Wiener

Maria Ann Drury

Angela Turco

Lana Abreu & Family

The McDowall Family

Carmen Ronsisvalle Oake

Dino Rulli & Family

Full Donor List Opens new window.Full Donor List

If you would like, you can add your name and a short message to our Guest Book. Thank you.

Joseph Miceli was a hero in many eyes. He had a kind heart and spirit and would put a smile on one's face with just a hello.

At work he was very dedicated and was always on the go but he still found time in his day to help others who were in tough situations or just to lend a listening ear. He was a dedicated family man; always working 2-3 jobs to support his family and make sure he could try to give them everything possible.

Sadly, back in April of 2012, Joe was diagnosed with pancreatic cancer. This came as a huge shock to everyone because how could so good a person have to face this devastating disease. Through months of chemo and a strong will to survive this cancer, it looked as if their was a chance he would be able to overcome this disease. He never gave up, and despite the cancer and the weekly chemo sessions, he still put a smile on his face and went to work everyday to support his family.

Sadly, things took a turn for the worst in december, and Joe lost his battle to pancreatic cancer on January 3rd, 2013. He leaves behind a son and wife, but through all his family and friends, his spirit will live on in all of us and will never be forgotten.

May he rest in peace and live on with all the other angels.

Kyle Miceli

Guest Book

If you would like, you can add your name and a short message to our Guest Book. Thank you.

Sign the Guest Book

Records 1 - 25 of 1,001+

Rachelle Lamilami
Tue, Jul 25, 2017
USD

Plus
1 cách
m_t chút nào
m_t gói quà
1 là
m_t m_t hàng
m_t ph_n
1-5
m_t bu_i
50%
n_m 2016
30 tháng t_
ác hi_m
k_ th_ng tr_
__a ch_ c_a hàng
ai c_ng
ai _ă
ng__ng m_
bu_n
b_ _nh
êm _m
_m th_p
th_ _o_n
âm ti
âm th_m
lúc nào c_ng _m __t
_n ch_i sành _i_u
_n _i_m
_n m_c
ân __c
có h_i
_ám c__i
_n khu_t phía sau
_n m_c qu_n áo
b́nh yên
oán
yên tâm
an toàn và _áng tin c_y
tuy_t v_i
th_ng b_n
chàng trai
C_ nhà
anh d_ng
b_ng h_u
d_ nhân
hero
tác __ng
góc nh́n
ánh m_t
tia n_ng
n__c anh
ánh sáng v_a __
H́nh _nh
áo thun
áo có
áo khoác
gi_m ngay
iPhone
Hăng Asus
âu l_c
âu ph_c
_au bu_n
âu y_m
t_ __ng hóa
túi ba lô
vk
bu_n b_c
t_ b_c
m_t màu
s_ 1
chuyên nghi_p hóa
bài vi_t liên quan
bài vi_t
di_t vong
bám dính ch_c
nh_p chu_t
nh_n vào
bàn b_c
bè b_n
b_n bè
b_n bè
b_n r_n
bán buôn
b_n s_ ph_i thuê
b_n ph_i
th_c ch_t
hút khách
bán ra cho
b_n có nhu c_u
b_n c_ng có th_
b_n hàn
b_n _ă s_ h_u
b_n oder
bán v_i giá cao h_n
thu_ __u
ban __u
_êm hôm
bán _i v_i
m_t n_a yêu th__ng
b_n ___ng tri k_
b_n gái
BGH
ban giám th_
bán hàng
phát hành
lo ng_i
do d_
bán l_
kh_ n_ng
ḿnh mu_n
xu_t kho
b_n s_ khá
b_n s_
buôn chuy_n
d_ dáy
b_n d_ng
b_ng b_n quy_n sáng ch_
B_ng Giá
b_ng ph__ng pháp
b_ng v_n
b_ng s_ vi_c
b_ng tay th_ công
bao b́
bao b_c kín
ôm si_t l_y
bao b_c
báu v_t
báo cáo
bao che
b_o __m an toàn
b_o __m
b_o d_n
bao gi_
g_m 1
bao g_m
B_o hành
mênh mông
báo thù
ch_a __ng
b_o qu_n
xung quanh
nói r_ng
tin báo
duy tŕ
b_ m_c
b_t k_
b_t k_
chính th_c
kh_i __u
ngu_n g_c
b_t g_p
x_u s_
b_t h_p lí
b_t h_p pháp
phi pháp
qu_t c__ng
ng_u nhiên
vô l__ng
b_t m_t
__p m_t
b_t ng_
__t ng_t
b_t t_m
b_t t_t
b_t t_t
phi_n ph_c
b_t t_nh
túi áo
hi_n gi_
gi_ _ây
t_ bây gi_
lâu nay
lâu nay
nô l_
b_n
b_n b_
nh_ d_i
thánh th__ng
nh_ thêm h_n
bé h_n
M_ Khóa
b_ m_t
v_ ngoài
b_ t_c
bê tr_
nh_ xíu

r_t b_n
b_n __p
b_n ch_c
Bên c_nh _ó
ngoài ra
bên hông
_ k_ bên
kiên tŕ
bên d__i
b_n màu
bên ngoài
phía bên trong
trên
b_n v_ng và kiên c_
béo ph_
béo ra nhi_u thêm
bí hi_m
bí bách
b_ chói lóe
th_m k_ch
b_ lo_i b_
kín _áo
tuy_t k_
b_ rung __ng
thay __i b_n
__i khác
linh __ng
ch_nh s_a
__i khác
tr_ thành
khác hoàn toàn
li tán
mô t_
bi_u hi_n
h́nh t__ng
n_i y
_ánh giá
dân dă
ph_n h_i
b́nh th__ng
bít m_i
black color
màu xanh da tr_i
b_ bàn
g̣ bó
b_ combo
b_ d_
b_ _ôi
h_u ích
b_ trên
b_ l_
b_ nh_ l_u tr_
b_ máy
cha m_
ng_c nhiên
__ nhi_u
b_ ph_n
b_ phim
khuy_n măi
b_ ra thêm
b_ sung
t_ __
b_ trí
h_ tr_
bóc t_ t_
g_ h_t t_t c_
m_ h_p
th_ hi_n
__p H_p
tách
body toàn thân
b_i v́ nó
h_i h_p
chính v́
kinh _i_n
b_n h_
bóp da
b_t có c_ cao
tên th__ng hi_u
bu_i ti_c
t_m h́nh
t_c b_c
t_ng c__ng
b_i b_m b_i b_
t_a n_ng
gi_i nén
xu_ng ph_
b__c _i
si_t ngang
bu_i giao l_u c_a
cu_c h_p
bu_i ti_c ng_t
bu_i tr_a
kinh doanh
nâng t_m
C.ty
__n nh_t
m_t ngày dài
ca t_ng
c_ ng__i
cá th_
toàn n__c
cá tính
các b_n
các b__c
các nàng
ng__i l_n tu_i
nh_ng gi_t m_ hôi
các mùa
ng_n cách
l_i ch_i
g_n _ây
ph__ng pháp __
cách tân
ph__ng pháp
thi_t __t
cái n_ng nóng
làm ch_
nâng cao
c_i ti_n
c_m _ng
cam _oan
ghét b_
th_ giác
c_m h_ng
hi_u _ng
cam go
c_m k_
c_m nh_n th_y
c_m ph_n
t́nh c_m
ch_m màn h́nh
chi_n d_ch
c_ b_n
c_n ph_i bi_t
ch_nh s_a
c_n có
c_n cù
c_n __a theo
c_n tr_ ___c
h_t s_ch
kh_i l__ng
suy xét
c_n nh_ng
c_n th_n
c_n thanh toán
c_n thi_t
thi_t y_u
phù h_p
càng t_t
càng ngày càng
canh ch_nh và s_a ch_a
cánh qu_t gió
phái nam
ch_ s_ c_nh tranh
tuyên chi_n __i __u
c_nh tr__c
cao quư
cao c_p
cao c__ng
cao lêu nghêu
cao g_p 2 l_n
cao nh_t
sáng s_a thanh cao
cao su __c
hai b_n
update
c_t b_ ph_n mép th_a bên c_nh
chúc s_c kh_e n_m m_i
c_u h́nh v__t tr_i
thi_t l_p
c_u h́nh
câu h_i
làm t_ ch_t li_u
c_u trúc
c_u t_o
cây tr_ng
cây c_
chà xát
ph_ thân
ch_c ch_n thêm
ch_c ch_n r_ng
n_ng tay
có l_
có l_ r_ng
c_ng r_n
chai n__c khoáng
ch_m sóc
ch_m bi tr_i
ch_m gi_t bi
ch_m m_t
__ng __nh
chú ư
hoàn thành
ch_n ch_
ng__i m_u
ng_n ch_n
chân thành và ư ngh_a
chân th_c
không có ư ngh_a
không th_ nào
m_ng _ón
chào làng
g_t __u __ng ư
nghiêm ng_t
v_t li_u
ch_t l__ng cao
ch_t l__ng
___c cho phép
ch_y d_c theo
che _i khuy_t _i_m
chính sách
s_n xu_t
check
xum xuê
chéo
ch_ vi_c
ch_ v_i
ch_ d_n
ch_ __o
lănh __o
chi phí r_ h_n
Chi tiêu
ch_ sau
c_ th_
__u t_ chi tiêu
chia tay
tách các gói
chia nh_ ra
share
t_o thành
chi_c Smartphone
chi_m d_ng
chi_m l_nh ___c
chi_m h_u
ng_m c_nh
ng_m nh́n
__u game
chi_n th_ng
chi_n thu_t
chi_n thuy_n
chi_n tr__ng
yêu th__ng
xuyên qua
ch_n chu
China
chính _áng
_ trung tâm
chính là
chinh ph_c
chính s_
chính v́ th_
_úng là
chính xác
ch_u ràng bu_c
ch_u ___c n_i
ch_ng ch_u ___c l_c t_t
cho ngày
cho 1
cho nh_ng chàng
cho chính b_n thân
cho b_n
cho b_n
cho bi_t
trung tâm giao th__ng ngh_a tân
cho c_
ch_ __ng
n_i _ông ng__i
ch_ dân sinh
ch_ _êm
cho t_i th_i _i_m bây gi_
cho t_i
ch_ __i
n_i _ông _úc
ch_ __ng
cho t_ng
n_i nào
không nên
cho t_t c_ nh_ng ng__i
cho ra __i
Tính __n
lóa m_t
vui ch_i
l_a ch_n m_t
ch_n l_a cách
___c __t tên
ch_n thêm
l_a ch_n
ch_ng th_m
ch_ng n_ng
ch_ng g_
kháng khu_n
ng_n c_n rêu m_c
ch_ng th_m
ch_ng tr_y x__c
ch_ng tr_n tr__t
nhanh chóng
ông ch_ng
ng__i ch_ s_ h_u
t_ do
l_u ư
ch_a nh_?
ch_a bao g_m
ch_a bi_t
_ang có ít
ch_a xu_t hi_n
ch_a __y
không nh_ng th_
ch_a __ng nhi_u
không ph_i
s_n sàng
tiêu chu_n
chu_n
tính n_ng
chung k_t
chúng r_t
ch_ng minh
ch_ng minh
chúng vào
nó r_t
xác nh_n
công ty chúng tôi
ch_p _nh
chuy_n _i
v_n __ng
chuy_n du ngo_n
chuyên s_ d_ng
Chuyên Viên
chuy_n h_n qua
chuyên m_c
chuy_n t́nh yêu
chuyên viên
click
_o_n phim
có 1
c_ bàn chân
cô b_n
cô nàng
cô ca s_
nói m_t cách khác là
có cách g_i khác
có c_n c_ khoa h_c
cô gái chân dài
có tác d_ng
nàng công chúa
cô gái danh hài
n_ di_n viên
truy_n th_ng
c_ _i_n
th_t ch_t và c_ __nh
s_ hi_u bi_t
cô nàng
cô gái
c_ g_ng
có gây
c̣n ǵ __p h_n
co giăn
c_ h_i
có t__ng __i nhi_u
có lúc
xu_t hi_n
v_n mu_n
có n_p
t_c là
n_ siêu m_u
có nhu c_u
có nh_ng __a _i_m
tuyên b_
có thi_t k_
cô qu_nh
có tài n_ng
có tên
có th_ nói r_ng
có th_
khung ng__i
t_m trung
coi là
Màu s_c
c̣m cơi
c_n băo
c̣n mong ch_ ǵ
c̣n có
c̣n ǵ
c̣n góp ph_n
con em
ph_ n_
c̣n giúp
tr_ con
vô danh
nam nhi
công b́nh
tŕnh chi_u
công _o_n
dân m_ng
c_ng __ng
tác d_ng
tác d_ng
góp s_c
công khai
công n_ng
technology
công s_
công xu_t c_c m_nh
s_c l_c lao __ng
công ty bán l_
__i tác
contact
Liên h_
n_i dung
sao chép
c_t truy_n
c_ th_
c_a ḿnh
c_a khách hàng
cua bi_n
c_a nó
c_a không ít
c_a s_n ph_m
c_a group
siêu th_
c_a tôi
c_a pḥng
c_c b_
c_c __i
r_t là
kinh h_n b_t vía
c_c th_p
r_t t_t
c_ng b_
c_ng bi_n thành
cung _ng
tr__ng thành và c_ng cáp
cùng chiêm ng__ng nào
c_ng là
c_ng __u có
c_ng ___c dành
c_ng r_t ___c
t__ng t_ nh_
cùng phong cách thi_t k_
c_ng r_t
cùng v_i nhi_u
c_ng nh_ v_y
c_ng t__ng t_
cùng v_i s_
cùng theo v_i
cung _ng
tr_n _ánh
game show
cu_c s_ng
cu_i cùng
vào ngày cu_i tu_n
h_p d_n
c__ng l_c
r_i rít
c_u mang
_ă tr_ nên
_ă tr_ thành
_ă bi_t ph__ng pháp
_ă s_ h_u
_a ch_c n_ng
_a ch_ng lo_i
_ă t_ng
_a d_ng và phong phú
_ă __t chân __n n_i _ó
_ă __n khi
_ă không c̣n
_ă h́nh thành
_ă nh_n
ph_n l_n
Like New 99%
nhi_u b_n
h_u h_t
_ă tr_ thành
_ă t_ng gây nên
nh_t là
__c bi_t quan tr_ng
khác l_
d_c c_m
_i_m sáng
__c quy_n
__c s_c
thay m_t
kh_ kh_o
dài ra h_n
lâu dài
v_ tr_
quư ông
__m x̣e công s_
thanh n_
_an xen k_
Dân Công Ngh_
d_n d_n
gia d_ng
d_n thân
_ang _n m_c
dáng thon dài
quư phái
_ang ch_y
_áng k_
s_p __n
d_ng _eo
_ang làm
__ng kư tham gia d_ thi
__t __n Hàng
__ng t_i
_áng ti_c
t_m dáng
_ang yêu ___ng
_ang yêu th__ng
d_ th__ng
h́nh dáng
xâm chi_m
giành riêng cho
kh_c ghi
reviews
t́m hi_u
lu_t __o
d_o ph_
_ào th_i
_áp _ng __
_áp _ng
ph_c v_
giành danh hi_u
__t d_ng vơ
__t hàng
giành gi_i
__t ng__ng
__t h_n
__t t_i m_c
giang s_n
__ ra
d_ li_u khách hàng
_âu ph_i ch_
_âu nhé
__u n_m
_âu ph_i c_
d_u th_
tr__c tiên
vào __u tu_n
__y cao giá tr_
_ó chính
kh_ng l_
dây khá dài
dây _eo
tr_n v_n
r_t __y __
_ây là
__a lên
_ây luôn là
t_ng m_nh
hàng ph_
__y sóng
___c
tiêu di_t
d_ ch_u và tho_i mái
làm cho
d_ ch_i
__ ch_a __
__ mà ch_p
__ s_ h_u
d_ dăi
__n gi_n và d_ dàng
__ mang _i l_i trong nhà
__ tham d_
__ l_y
__ gia công
__ gi_y
s_ giúp
__ h_n ch_
__ quá lâu
Lúc thuê
l_i khuyên
_è xu_ng
gi_m giá
deals
_em l_i
__n b_t c_ ch_ nào
x_u s_
__n l_p
__p __
tuy_t __p
thích m_t
__p nh_t
__u th_y
__u s_ h_u
th__ng r_t
_i b_
_i d_o
d_ch chuy_n
_i _âu _

Tony
Tue, Jul 25, 2017
You have got wonderful stuff in this case.
Here is my blog post; desain rumah minimalis 3 kamar ( %url )

Nestor
Mon, Jul 24, 2017
Whoa, such a important web site.
Take a look at my weblog ... best link pyramid features ( %url )

Natisha Larocque
Mon, Jul 24, 2017
Many thanks, this site is really valuable.
Have a look at my web-site - Alcohol Treatment Options ( %url )

Clarence Roe
Mon, Jul 24, 2017
Whoah this blog is fantastic i really like reading your articles. Stay up the great work! You realize, a lot of persons are searching round for this information, you could aid them greatly.
Have a look at my web site :: Efficy CRM ( %url )

Arthur Gunter
Sun, Jul 23, 2017
Just simply needed to emphasize Now i am thrilled that i stumbled on your website!wholesale ncaa jerseys ( %url )

Cheri Watts
Sun, Jul 23, 2017
hey there and thank you for your information ? I?ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..
my page :: hip Hop instrumentals ( %url )

Maik
Sun, Jul 23, 2017
Wow, gorgeous portal. Thnx ...
My blog: khuy_n măi chevrolet cruze ( %url )

Refugia Luttrell
Sat, Jul 22, 2017
Große Internetseite! Es sieht wirklich gute! Keep up die ausgezeichnet Job!
Also visit my weblog; Klärung Kein-hassle anbietet Geheimnisse des Darlehens ( %url )

Niki
Sat, Jul 22, 2017
Passion the website-- very user pleasant and lots to see!
Feel free to visit my website - school jobs ( %url )

Tam Spangler
Sat, Jul 22, 2017
Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.
Stop by my blog :: Adphonic ( %url )

Dorothy Gresham
Fri, Jul 21, 2017
I adore this site - its so usefull and helpfull.
My web site ... Nonton Anime Subtitle Indonesia ( %url )

Alexis
Fri, Jul 21, 2017
Truly, this is a important website.
My homepage khuy_n măi Chevrolet Captiva 2017 ( %url )

Anibal Scribner
Fri, Jul 21, 2017
Wow cuz this is extremely good work! Congrats and keep it up.
Here is my site: book downloads free sites ( %url )

Merle
Thu, Jul 20, 2017
Love the website-- really individual friendly and lots to see!
Feel free to visit my blog post Environ Skin Care ( %url )

Pam Watt
Thu, Jul 20, 2017
Irlanda, y especialmente su capital, Dublín, tiene decenas y decenas de academias donde puedes mejorar tu inglés y estudiar en Irlanda ( %url ) unos meses charlar como un nativo.

Marvin Labilliere
Thu, Jul 20, 2017
You've gotten incredible information listed here.
cheap nfl jerseys ( %url )

Brenna
Thu, Jul 20, 2017
I love the knowledge on your site. Thanks a ton.
Also visit my site :: 40% off at dunelm ( %url )

Orval
Thu, Jul 20, 2017
I'm very happy to find this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and I have you book-marked to check out new stuff on your web site.
my site :: see more ( %url )

Russell Steinke
Thu, Jul 20, 2017
Highly informative....look ahead to coming back again.
Stop by my blog post: xem chi ti_t ( %url )

Suzanna Oster
Thu, Jul 20, 2017
Gerade wünschen Zustand ich bin dankbar I geschah auf Ihre Homepage
Feel free to visit my web page - Die Optionen für die realistische Geheimnisse in Geld ( %url )

Jeana
Thu, Jul 20, 2017
Nice Web page, Carry on the very good job. Thank you!wholesale jerseys ( %url )

Jordan Durden
Thu, Jul 20, 2017
The downside of the car tax rates is the trouble it'll cause to average or lower income people. The clear winner in the A-Class at the moment appears to be the Lotus Exige '06, which is a mid-engine rear-wheel drive car that started just within the confines of A-class with a PI of 510. Why are people doing this, when they can opt for a brand new luxury car from the nearest dealership.
Also visit my website - mayweather vs mcgregor live stream ( %url )

Darnell Solorio
Thu, Jul 20, 2017
Neat Site, Maintain the good work. With thanks!
Feel free to visit my web blog máy làm mát thông minh ( %url )

Larry Colechin
Wed, Jul 19, 2017
I love this site - its so usefull and helpfull.
Check out my blog post: xxx porn videos ( %url )

Records 1 - 25 of 1,001+


If you think this page contains objectionable content, please inform the system administrator.

Powered by Convio